Oversikt over tvangssalg – Hva kan jeg forvente?

I denne artikkel ser vi på reglene rundt tvangssalg, og går i dybden når det gjelder selve prosessen rundt salg av bolig og eiendeler ved tvang. Enten du skal selge eller kjøpe på tvangssalg, vil du finne utfyllende informasjon som kan hjelpe deg med de neste skrittene.

Hva er tvangssalg?

Tvangssalg er et av de siste skrittene i en lang prosess som starter med at eieren ikke har klart å betjene gjelden sin. En forutsetning for at bolig eller eiendeler kan bli tvangssolgt er at det er tatt pant i det du eier og at det er avholdt utleggsforretning. I tillegg må betalingsforpliktelsene i forbindelse med pantet være misligholdt. Saken må også være tvangskraftig. Dette betyr at det er avholdt utleggsforretning i løpet av det siste året, eller at det er sendt varsel om tvangsfullbyrdelse/ tvangssalg med 14 dagers betalingsfrist, og denne fristen er utløpt. Utleggsforretning er en rettslig avgjørelse om å inndrive gjelden ved å ta beslag på formuesgoder som f.eks. trekk i lønn, pant i fast eiendom, bil og båt.

Hva kan bli solgt på tvangssalg?

De vanligste objektene som kan bli solgt på tvangssalg er bolig og eiendom, bil, båt, campingvogn og mindre verdifulle gjenstander som kunst, mynter og frimerker. Dette er verdifulle objekter som det har blitt tatt pant i ved lån eller kjøp. I spesielle tilfeller hvor det er grunn til å tro at skyldner har andre verdifulle gjenstander i sin besittelse, kan det skje at namsmannen gjør en undersøkelse av boligen. Dette er skjer bare i ytterst få tilfeller.

Hva kan ikke bli solgt på tvangssalg?

Ifølge dekningsloven kan ikke objekter som er til personlig bruk bli solgt på tvangssalg. Personlige eiendeler inkluderer objekter som klær, møbler, hvitevarer, småelektrisk og annet innbo. I tillegg er verdigjenstander som smykker unntatt fra beslagsretten dersom eiendelene har stor affeksjonsverdi for skyldner. Unntaket for denne regelen er gjenstander med uforholdsmessig stor verdi.

Hva er ulempene ved tvangssalg?

Den mest åpenbare ulempen ved tvangssalg er den store påkjenningen for den som rammes. Selv om nordmenn tjener godt sammenliknet med mange andre land, har gjeldsgraden økt betraktelig i de siste årene. Økt rente i tillegg til stadig økende utgifter gjør at mange har en veldig liten buffer i forhold til uforutsette utgifter. Det er derfor lett å komme inn i en ond sirkel. Ubetalte regninger og lån drar ofte med seg flere gebyrer og ekstra renteutgifter, som igjen øker totalutgiftene og betalingsevnen.

Tvangssalg har prisdempende effekt

I tillegg til det følelsesmessige presset, vil selve tvangssalget medføre at boligen ofte blir solgt for en lavere salgssum enn ved et normalt boligsalg. En av grunnene til dette er at en kjøper av bolig solgt på tvangssalg ikke har de samme rettighetene når det gjelder å klage på kjøpet i etterkant. Skyldner kontrollerer heller ikke selve salgsprosessen, da det er opp til tingretten å akseptere det vinnende budet.

Undersøk rettighetene dine

 Dersom du har fått varsel om at boligen kan bli solgt ved tvang lønner det seg å sette seg nøye inn i reglene rundt prosessen, slik at du har god oversikt over rettighetene dine. Det være utfordrende å forstå alle de detaljerte reglene rundt tvangssalg. Spesielt når man er i en stresset situasjon med press fra flere hold, er det ikke lett å sette seg ned for å forstå et komplisert juridisk regelverk. I denne artikkelen har vi laget en oversikt over hva du bør være oppmerksom på, men vi vil samtidig anbefale å søke hjelp hos advokat for å få kompetent juridisk bistand.

Prosessen for tvangssalg

Her er de viktigste stegene når det gjelder tvangssalg:

1. Betalingsforpliktelsene må være mislighold

En forutsetning for å sende ut begjæring om salg av fast eiendom ved tvang er at det foreligger et krav som er misligholdt eller forfalt. Rent praktisk betyr dette at kravet har forfalt for lenge siden etter gjentatte purringer og inkassovarsler. Kun når pantekravet er misligholdt kan kreditor kreve tvangssalg av boligen.

2. Du får varsel om tvangssalg

Etter å ha mottatt begjæring om tvangssalg er det en rekke tiltak du kan selv gjøre for å forhindre at boligen blir solgt ved tvang. For det første lønner det seg å ta kontakt med kreditor for å forsøke å komme til enighet om en nedbetalingsavtale. Dersom du er uenig i grunnlaget for begjæringen kan det lønne seg å engasjere advokat som potensielt kan hjelpe deg å stanse prosessen. Du kan også ta saken i egne hender for å betale tilbake kravet, ved å selge boligen på egen hånd. Tingretten vil ofte gi tillatelse til dette, og du vil kunne oppnå en høyere salgspris enn ved tvangssalg.

3. Retten tar endelig stilling

Dersom du ikke har oppgjort gjelden eller fått til en avtale med kreditor innen en måned etter begjæringen, vil retten ta en endelig beslutning og avgjørelse i saken. Dersom du som skyldner har kommet med uttalelser i saken vil dette også tas med i beslutningsgrunnlaget.

4. Iverksettelse av tvangssalget

Når endelig vedtak er fattet vil en såkalt medhjelper bli utnevnt, som i de fleste tilfeller vil være et advokatfirma eller en eiendomsmegler. Medhjelperen vil ta kontakt med boligeieren for besiktigelse og takst av boligen, på samme måte som ved et normalt boligsalg. Deretter vil det bli laget en salgsoppgave, boligen blir annonsert og visninger blir arrangert på normal måte. Forskjellen ligger i at det ikke er boligens eier som står for selve salget, men tingretten. Dette kan føre til at du ikke får en like stor salgssum sammenliknet med et normalt boligsalg.

5. Boligen blir solgt

Når medhjelperen mottar et tilfredsstillende bud, må dette legges frem for kreditoren. Dersom kreditoren får full dekning for kravet sitt som følge av budet, vil neste skritt vanligvis være at budet blir stadfestet og salget fullføres. Her er det likevel viktig å påpeke at retten er endelig beslutningstaker, og kan nekte å stadfeste budet dersom det antas at en bedre salgssum vil kunne oppnås ved ytterligere salgsforsøk.

6. Kreditor får dekket kravet

Hele formålet med tvangssalg er for å dekke gjelden fra kreditor(ene), og pengene som skaffes til veie fra salget vil derfor gå til å dekke ubetalte krav. Overskuddet fra salget tilfaller skyldneren.

Oversikt over tvangssalg – Hva kan jeg forvente? – FAQ

1. Hvilke rettigheter har skyldneren under tvangssalgprosessen, spesielt når det gjelder å kunne påvirke eller stoppe salget av eiendommen?

Når det gjelder rettighetene til skyldneren under tvangssalgprosessen, har de vanligvis muligheten til å forsøke å forhandle med kreditoren om en nedbetalingsplan eller andre alternativer for å unngå salg. Skyldneren kan også engasjere advokat for å utforske juridiske muligheter for å stoppe eller utsette tvangssalget. Imidlertid vil rettighetene til skyldneren variere avhengig av lovgivningen i det aktuelle landet eller området, samt spesifikke omstendigheter knyttet til saken.

2. Hva er de juridiske konsekvensene for skyldneren etter et tvangssalg, spesielt med tanke på eventuell gjenværende gjeld etter salget?

Etter et tvangssalg kan det være juridiske konsekvenser for skyldneren, inkludert eventuell gjenværende gjeld etter salget. Selv om eiendommen er solgt, kan skyldneren fortsatt være ansvarlig for eventuell gjenværende gjeld hvis salgssummen ikke dekker hele gjelden. Denne gjenværende gjelden kan fortsette å forfølge skyldneren, og det kan være nødvendig å utforske muligheter som gjeldsforhandlinger eller konkursbeskyttelse, avhengig av situasjonen.

3. Hvordan påvirker et tvangssalg av eiendom eller eiendeler skyldnerens kredittscore og økonomiske situasjon på lang sikt?

Et tvangssalg av eiendom eller eiendeler kan ha betydelige langsiktige konsekvenser for skyldnerens økonomiske situasjon og kredittscore. Tvangssalg kan påvirke kredittscoren negativt og gjøre det vanskeligere for skyldneren å få lån eller kreditt i fremtiden. I tillegg kan det føre til økonomisk ustabilitet og tap av eiendeler som kan være vanskelig å komme seg fra. Derfor er det viktig for skyldnere å nøye vurdere konsekvensene av tvangssalg og søke råd fra juridiske eksperter eller rådgivere for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023